30 Contoh Pengamalan Sila Ke-4 (Sila Keempat) Pancasila

Garuda pancasila sila keempat

Indonesia adalah negara demokrasi yang artinya penyelenggaraan negara dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara kita dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi dengan sistem perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, aspirasi masyarakat disampaikan melalui sebuah lembaga perwakilan yang disebut Dewan Perwakilan.

Di tingkat pusat, lembaga perwakilan tersebut dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan di tingkat daerah, lembaga perwakilan tersebut dinamakan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD). Aggota DPR dan DPRD ini terdiri dari perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu). Warga negara yang telah memiliki hak pilih harus memanfaatkan hak tersebut dengan sebaik-bainya.

Sistem perwakilan dalam demokrasi di Indonesia ini telah sesuai dengan dasar negara Indonesia yaitu Pacasila pada sila keempat. Sila keempat Pancasila berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakian”. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam rangka pengamalan sila keempat dari Pancasila, antara lain sebagai berikut.

10 Butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Sila Ke-4 (Keempat) Pancasila
Ada 10 butir pedoman pengamalan sila ke-4 yang terdapat dalam 45 butir Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila.

 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 6. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Contoh-Contoh Pengamalan Sila Ke-4 (Keempat) Pancasila
Berikut ini beberapa contoh pengamalan sila ke-4 dari Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

 1. Mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama
 2. Tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah
 3. Mengembangkan suasana kekeluargaan dalam musyawarah
 4. Mengadakan rapat untuk membuat keputusan
 5. Menghormati keputusan rapat
 6. Melaksanakan keputusan rapat
 7. Mengikuti musyawarah dengan niat baik
 8. Membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama
 9. Memberikan hak suara dalam pemilihan umum
 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat di DPR
 11. Tidak memaksakan orang lain memilih partai tertentu dalam pemilihan umum
 12. Menyampaikan aspirasi masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat
 13. Menjunjung nilai kebenaran dan keadilan dalam melakukan mufakat
 14. Menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bermusyawarah
 15. Membuat keputusan berdasarkan mufakat
 16. Mematuhi peraturan yang dibuat bersama
 17. Bersikap aktif dalam memberikan pendapat dalam rapat
 18. Menggunakan hak suara dalam pemilu sesuai hati nurani
 19. Turut serta dalam pemilihan ketua RT
 20. Tidak bersikap acuh tak acuh saat mengikuti rapat
 21. Mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam musyawarah
 22. Mengakui persamaan hak sebagai warga negara
 23. Mengakui persamaan kewajiban sebagai warganegara
 24. Mengakui persamaan derajat sebagai warganegara
 25. Tidak melanggar keputusan yang dibuat bersama
 26. Tidak melanggar hak-hak kewarganegaraan orang lain
 27. Memiliki i’tikad baik dalam mengikuti musyawarah
 28. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara menurut undang-undang
 29. Mengakui undang-undang yang dibuat oleh DPR
 30. Melaksanakan peraturan pemerintah yang ditetapkan DPR